Kit phát triển Wi-Fi Bluetooth ESP32S ESP32-WROOM32 NodeMCU USB Type C

  • Mã sản phẩm: SP000404

  • Còn trong kho

  • 150,000đ

So sánh sản phẩm

KIT Thu Phát Wi-Fi BLE ESP32S ESP-WROOM32 NodeMCU-32 sử dụng cổng USB Type C