Lập trình sử dụng module SIM A7680C A7670C A7600C SIM7600CE để gửi tin nhắn và gọi điện

Chuẩn bị

 1. Mạch arduino, esp8266 hoặc esp32,… có hỗ trợ Arduino IDE
 2. Module SIM A7680C, A7670C, A7600C, SIM7600CE
 3. Mạch hạ áp LM2596 hoặc tương đương (Đối với A7680C không tích hợp mạch hạ áp)
 4. Nguồn 6-15V 10W
 5. Jack DC
 6. Dây Bus và dây điện
 7. SIM điện thoại di động có thể gọi và gửi tin nhắn
 8. Phần mềm Arduino IDE

Các module 4G thông dụng xem tại đây: Tổng hợp các loại module 4G 5G NB-IoT thông dụng

Kết nối

 • Đối với module A7680C (Kết nối tương tự SIM800L)
 • Đối với các dòng SIM A7670C, A7600C, SIM7600CE không cần mạch LM2596 hạ áp và có thể kết nối trực tiếp nguồn vào với module SIM (module SIM đã tích hợp mạch hạ áp DCDC)

Lập Trình: 


#include <HardwareSerial.h>

#define simSerial        Serial2
#define MCU_SIM_BAUDRATE    115200
#define MCU_SIM_TX_PIN       17
#define MCU_SIM_RX_PIN       16

// Please update number before test
#define PHONE_NUMBER        "+84989....."

void sim_at_wait()
{
  delay(100);
  while (simSerial.available()) {
    Serial.write(simSerial.read());
  }
}

bool sim_at_cmd(String cmd){
  simSerial.println(cmd);
  sim_at_wait();
}

bool sim_at_send(char c){
  simSerial.write(c);
}

void sent_sms()
{
  sim_at_cmd("AT+CMGF=1");
  String temp = "AT+CMGS=\"";
  temp += (String)PHONE_NUMBER;
  temp += "\"";
  sim_at_cmd(temp);
  sim_at_cmd("ESP32-SIM7600X From linhkienthuduc.com");

  // End charactor for SMS
  sim_at_send(0x1A);
}

void call()
{
  String temp = "ATD";
  temp += PHONE_NUMBER;
  temp += ";";
  sim_at_cmd(temp); 

  delay(20000);

  // Hang up
  sim_at_cmd("ATH"); 
}

void setup() 
{
  delay(2000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\n\n\n\n-----------------------\nSystem started!!!!");
  simSerial.begin(MCU_SIM_BAUDRATE, SERIAL_8N1, MCU_SIM_RX_PIN, MCU_SIM_TX_PIN);

  // Delay 5s for power on
  delay(5000);

  // Check AT Command
  sim_at_cmd("AT");

  // Product infor
  sim_at_cmd("ATI");

  // Check SIM Slot
  sim_at_cmd("AT+CPIN?");

  // Check Signal Quality
  sim_at_cmd("AT+CSQ");

  sim_at_cmd("AT+CIMI");

  pinMode(2,OUTPUT); 
  digitalWrite(2,HIGH);

  sent_sms();

  // Delay 5s
  delay(5000);  

  call();
}

void loop() 
{   
  if (Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    simSerial.write(c);
  }
  sim_at_wait();
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *