Hướng dẫn sử dụng module 4G với ESP32 – MQTT

Module 4G SIMCOM A7680C TDM2309 giải pháp thay thế y hệt chân cho 2G SIM800 SIM800L

Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-NV No-Volte – Cái

Module 2G/4G-LTE A7670C

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối ESP với module 4G sử dụng giao thức PPPoS

Với việc sử dụng giao thức PPPoS, module SIM sẽ hoạt động như là 1 driver network giống như Wi-Fi, Ethernet.

1. Kết nối

ESP32Module SIM
5VVin
GNDGND
GPIO 17 (MCU-TX)RX
GPIO 16 (MCU-RX) TX
GPIO 15 (MCU-RX)PEN (Power Enable)

2. Code mẫu

ESP32 ESP-IDF:

  • Sử dụng thư viện ESP-IDF
  • Đã test trên các dòng SIM A7670C, A7600C1, SIM7600CE, Quectel EC600S-CN
  • Hỗ trợ kết nối MQTT(S)
  • Hỗ trợ lưu configuration vào bộ nhớ
  • https://github.com/TDLOGY/esp32_pppos

ESP32 Arduino:

3. Test

Mình sử dụng ESP-IDF để test kết nối tới mqtt server test.mosquitto.org:1883

Hướng dẫn sử dụng:

Phần mềm AT Command Test