Vỏ đầu nối dây, kim bấm

Tìm thấy 33 sản phẩm
Kim Bấm Dây XH2.54 Đầu Cái 2.54mm Mạ Thiếc Dây 26AWG
Kim Bấm Dây XH2.54 Đầu Cái 2.54mm Mạ Thiếc Dây 26AWG
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kim Bấm Dây XH2.54 Đầu Cái 2.54mm Mạ Thiếc Dây 26AWG (Gói 10 cái)
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 12 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 12 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 388đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 12 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 10 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 10 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 388đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 10 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 9 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 9 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 388đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 9 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 8 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 8 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 388đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 8 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 7 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 7 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 388đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 7 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 6 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 6 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 365đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 6 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 5 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 5 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 365đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 5 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 4 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 4 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 342đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 4 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 3 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 3 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 342đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 3 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 2 Chân 1 Hàng
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 2 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 342đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ đầu XH Cái 2.54mm 2 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 14 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 14 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 14 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 10 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 10 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 10 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 9 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 9 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 251đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 9 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 8 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 8 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 251đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 8 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 7 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 7 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 239đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 7 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 6 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 6 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 239đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 6 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 5 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 5 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 239đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 5 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 4 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 4 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 228đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 4 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 3 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 3 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 228đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 3 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 2 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 2 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 228đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu PH Cái 2.0mm 2 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 11 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 11 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 296đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 11 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 14 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 14 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 296đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 14 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 12 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 12 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 296đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 12 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 10 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 10 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 274đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 10 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 9 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 9 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 274đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 9 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 8 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 8 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 274đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 8 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 7 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 7 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 274đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 7 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 6 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 6 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 6 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 5 Chân 1 Hàng
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 5 Chân 1 Hàng
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ Đầu ZH Cái 1.25mm 5 Chân 1 Hàng
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza