Terminal Blocks, Domino

Tìm thấy 27 sản phẩm
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128L-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128L-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.81mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF128-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
KF128-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
- Giá bán: 3.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF128-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
KF128-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF128-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF126-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
KF126-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF126-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
KF126-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
KF126-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
- Giá bán: 1.580đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF126-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 8.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 6.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 5.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 4.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 2.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-3.81-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 3.81mm MAIXU
MX-3.81-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 3.81mm MAIXU
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-3.81-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 3.81mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-12-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 12 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 8.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-10-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 10 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 6.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-8-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 8 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 9.120đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 5.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-5-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 5 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 5.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-4-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 4 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 3.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-3-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 3 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
MX-5.08-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 5.08mm MAIXU
MX-5.08-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 5.08mm MAIXU
- Giá bán: 2.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MX-5.08-2-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 2 Chân Cong 5.08mm MAIXU
Chương trình khuyến mại
UL-3.81-2-R Terminal Block Plug-in 2 Chân Cong 3.81mm
UL-3.81-2-R Terminal Block Plug-in 2 Chân Cong 3.81mm
- Giá bán: 3.990đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
UL-3.81-2-R Terminal Block Plug-in 2 Chân Cong 3.81mm
Chương trình khuyến mại
KF301-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB Xanh Dương
KF301-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB Xanh Dương
- Giá bán: 1.254đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF301-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB Xanh Dương
Chương trình khuyến mại
UL-3.81-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 3.81mm
UL-3.81-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 3.81mm
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
UL-3.81-6-R Terminal Block Plug-in Hàn PCB 6 Chân Cong 3.81mm
Chương trình khuyến mại
KF7.62-2 Terminal Khối Hàn PCB 2 Cực 20A 300V 7.62mm
KF7.62-2 Terminal Khối Hàn PCB 2 Cực 20A 300V 7.62mm
- Giá bán: 990đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF7.62-2 Terminal Khối Hàn PCB 2 Cực 20A 300V 7.62mm
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza