NRF52840-Q1AA-QFN73

  • 170,000đ

So sánh sản phẩm

NRF52840-Q1AA - QFN73 là SoC BLUETOOTH 5.2  tích hợp Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth mesh and NFC, Zigbee, Thread thích hợp cho các ứng dụng IoTs,  gateway.

Datasheet: https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_PS_v1.1.pdf