Điện Trở SMD 0603

Tìm thấy 81 sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 56K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5%
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 300K Ohm 0603 5%
Điện trở 300K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 300K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 115K Ohm 0603 1%
Điện trở 115K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 115K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 20K Ohm 0603 5%
Điện trở 20K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 20K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 15K Ohm 0603 5%
Điện trở 15K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 15K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 200 Ohm 0603 5%
Điện trở 200 Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.596đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 200 Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 100 Ohm 0603 5%
Điện trở 100 Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.596đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 100 Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 75K Ohm 0603 5%
Điện Trở 75K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 75K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 499K Ohm 0603 1%
Điện Trở 499K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 499K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 3M 0603 5%
Điện Trở 3M 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 3M 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1%
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1%
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1%
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1%
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 11.5K Ohm 0603 1%
Điện Trở 11.5K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 11.5K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 8.25K OHM 0603 0.5%
ĐIỆN TRỞ 8.25K OHM 0603 0.5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 8.25K OHM 0603 0.5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 5%
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 4.02K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 4.02K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 4.02K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 19.1K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 19.1K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 19.1K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 25.5K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 25.5K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 25.5K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 22K OHM 0603 5%
ĐIỆN TRỞ 22K OHM 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 22K OHM 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 5.11K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 5.11K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 5.11K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 750 Ohm 0603 5%
Điện trở 750 Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 750 Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 8.2K Ohm 0603 1%
Điện trở 8.2K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 8.2K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 47K Ohm 0603 1%
Điện trở 47K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 47K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1%
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza