ĐIỆN TRỞ

Tìm thấy 235 sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 56K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 5 mOhm 2512 3W 1%
Điện Trở 5 mOhm 2512 3W 1%
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 5 mOhm 2512 3W 1%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 4 mOhm 2512 3W 1%
Điện Trở 4 mOhm 2512 3W 1%
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 4 mOhm 2512 3W 1%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 3 mOhm 2512 3W 1%
Điện Trở 3 mOhm 2512 3W 1%
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 3 mOhm 2512 3W 1%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 2 mOhm 2512 3W 1%
Điện Trở 2 mOhm 2512 3W 1%
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 2 mOhm 2512 3W 1%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 1 mOhm 2512 3W 1%
Điện Trở 1 mOhm 2512 3W 1%
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 1 mOhm 2512 3W 1%
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 75K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 47K Ohm 0603 1%
Điện trở 47K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 47K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1%
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 49.9 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 40.2 KOhm 0603 1%
Điện Trở 40.2 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 40.2 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 20 KOhm 0603 1%
Điện Trở 20 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 20 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 12.1 KOhm 0603 1%
Điện Trở 12.1 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 12.1 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 2 KOhm 0603 1%
Điện Trở 2 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 2 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 3.3 KOhm 0603 5%
Điện Trở 3.3 KOhm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 3.3 KOhm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 499 Ohm 0603 1%
Điện Trở 499 Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 499 Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 220 Ohm 0603 1%
Điện Trở 220 Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 220 Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 20 Ohm 0603 1%
Điện Trở 20 Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 20 Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 6.8 KOhm 0603 1%
Điện Trở 6.8 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 6.8 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 1.8 KOhm 0603 1%
Điện Trở 1.8 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 1.8 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 4.99 KOhm 0603 1%
Điện Trở 4.99 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 4.99 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 3.9 KOhm 0603 1%
Điện Trở 3.9 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 3.9 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 16 KOhm 0603 1%
Điện Trở 16 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 16 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 1.6 KOhm 0603 1%
Điện Trở 1.6 KOhm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 1.6 KOhm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/linhkienthuduccom/linhkienthuduc.com/public_html/source/footer.php on line 1651