Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

 • Giỏ hàng của bạn trống!

Bắt đầu lập trình với ESP32-C3 - Thiết lập môi trường phát triển và lập trình

06/06/2021   |   2712

Đây là dòng SoC Wi-Fi BLE mới nhất hiện nay của ESPRESSIF, được ra mắt vào cuối năm 2020. ESP32-C3 là sử dụng CPU RISC-V (open source – miễn phí) cộng đồng bắt đầu lớn mạnh. Đồng thời với RF hỗ trợ BLE 5 đây là điểm cộng khi so sánh với ESP32/ESP32-S2

1. Tài liệu

ESP32-C3 Datasheet

ESP32-C3 Documentation

ESP32-C3 Get Started

ESP32-C3 Windows Setup

ESP32-C3 Ai thinker documentation

2. Kit phát triển các bạn có thể mua tại link sau: 

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3U

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3S

3. Cài đặt môi trường phát triển

a. Cài đặt ESP32-C3 IDF và tool chain

 • Đầu tiên các bạn truy cập vào đường dẫn: ESP32-C3 Windows Setup
 • Tìm download ESP-IDF Tool chain:

 • Lưu ý:
  • Khi tải về các bạn nhớ chọn Online Installer
  • Nhớ lưu lại đường dẫn esp-idf để sau này dùng lại.
  • Esp-idf version sẽ là master (hiện tại esp32-c3 chỉ hỗ trợ trên branch master
 • Cài đặt esp-idf

 • Tới bước chọn esp-idf version và đường dẫn, trường hợp này mình sẽ lưu ở đường dẫn D:\esp-idf-master. Các bạn nhớ lưu lại đường dẫn này

 • Có một số bước yêu cầu python, git, .,. các bạn cứ làm bình thường là được.

b. Project mẫu

 • Từ đường dẫn ESP_IDF trong bước a, các bạn truy xuất vào D:\esp-idf-master
 • Copy D:\esp-idf-master\examples\get-started\hello_world vào D:\hello_world

 • Lưu ý: Nếu các bạn cài đặt với đường dẫn esp-idf khác có thể chỉnh lại

set IDF_PATH="D:\esp-idf-master" => set IDF_PATH="<your esp-idf path>"

 


@echo off

:: This script is called from a shortcut (cmd.exe /k export_fallback.bat), with
:: the working directory set to an ESP-IDF directory.
:: Its purpose is to support using the "IDF Tools Directory" method of
:: installation for ESP-IDF versions older than IDF v4.0.
:: It does the same thing as "export.bat" in IDF v4.0.

set IDF_PATH="D:\esp-idf-master"

if "%IDF_TOOLS_PATH%" == "" (
  set IDF_TOOLS_PATH=%~dp0
  echo IDF_TOOLS_PATH not set. Setting to %~dp0
)

set PATH=%IDF_TOOLS_PATH%;%PATH%
set TEMP_IDF_PYTHON_PATH="%TEMP%\idf-python-path.txt"
idf-env config get --property python --idf-path %IDF_PATH%\>%TEMP_IDF_PYTHON_PATH%
set /P IDF_PYTHON_DIR=<%TEMP_IDF_PYTHON_PATH%

set TEMP_IDF_GIT_PATH="%TEMP%\idf-git-path.txt"
idf-env config get --property gitPath>%TEMP_IDF_GIT_PATH%
set /P IDF_GIT_DIR=<%TEMP_IDF_GIT_PATH%

set PREFIX=%IDF_PYTHON_DIR%\python.exe %IDF_PATH%
DOSKEY idf.py=%PREFIX%\tools\idf.py $*
DOSKEY esptool.py=%PREFIX%\components\esptool_py\esptool\esptool.py $*
DOSKEY espefuse.py=%PREFIX%\components\esptool_py\esptool\espefuse.py $*
DOSKEY otatool.py=%PREFIX%\components\app_update\otatool.py $*
DOSKEY parttool.py=%PREFIX%\components\partition_table\parttool.py $*

:: Clear PYTHONPATH as it may contain libraries of other Python versions
if not "%PYTHONPATH%"=="" (
  echo Clearing PYTHONPATH, was set to %PYTHONPATH%
  set PYTHONPATH=
)

:: Clear PYTHONHOME as it may contain path to other Python versions which can cause crash of Python using virtualenv
if not "%PYTHONHOME%"=="" (
  echo Clearing PYTHONHOME, was set to %PYTHONHOME%
  set PYTHONHOME=
)

:: Set PYTHONNOUSERSITE to avoid loading of Python packages from AppData\Roaming profile
if "%PYTHONNOUSERSITE%"=="" (
  echo Setting PYTHONNOUSERSITE, was not set
  set PYTHONNOUSERSITE=True
)

:: Add Python and Git paths to PATH
set "PATH=%IDF_PYTHON_DIR%;%IDF_GIT_DIR%;%PATH%"
echo Using Python in %IDF_PYTHON_DIR%
python.exe --version
echo Using Git in %IDF_GIT_DIR%
git.exe --version

:: Check if this is a recent enough copy of ESP-IDF.
:: If so, use export.bat provided there.
:: Note: no "call", will not return into this batch file.
if exist "%IDF_PATH%\export.bat" %IDF_PATH%\export.bat
 • Tiếp theo từ cmd.exe --> Enter tại đường dẫn D:\hello_world

 • Chạy file idf_cmd_init.bat

Sau khi mọi thứ thiết lập xong sẽ có kết quả:

Done! You can now compile ESP-IDF projects.

Go to the project directory and run:

idf.py build

 • Thiết lập target: ESP32-C3
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py set-target esp32c3

 • Lưu ý: Mặc định ESP32-C3 sẽ được build với Revision 3. Vì thế một số phiên bản ESP32-C3 cũ hơn (V2/V1) sẽ không chạy được. Cần đổi Chip Revision trong menuconfig
 • Chỉnh lại version
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py menuconfig

  • Component config -> ESP32C3-Specific-> Minimum Support ESP32-C3 Revision
   • Các bạn chỉnh lại Rev 2/ Rev 1 (thường là Rev 2) tùy theo chip của bạn.

  • Các bạn lưu lại. Các phím thường sử dụng
   • Phím ESC để ra menu ngoài
   • Phím Q để exit (Ấn phím Y để lưu)
   • Phím S để lưu
 • Build code
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py build

  • Sau khi build code xong sẽ có kết quả như sau:

Project build complete. To flash, run this command:

D:\Software\WindowsApp\Develop\esp32\.espressif\python_env\idf4.4_py3.8_env\Scripts\python.exe ..\esp-idf-master\components\esptool_py\esptool\esptool.py -p (PORT) -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32c3  write_flash --flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 80m 0x0 build\bootloader\bootloader.bin 0x8000 build\partition_table\partition-table.bin 0x10000 build\hello-world.bin

or run 'idf.py -p (PORT) flash'

 • Nạp code vào chip: Trong trường hợp của mình cổng COM là COM6
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py -p COM6 flash

 • Kiểm tra code (qua cổng uart)
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py -p COM6 monitor

 • Nạp code và kiểm tra code đồng thời
  • Từ cmd.exe (ở bước trước)

idf.py -p COM6 flash monitor

4. Tổng kết

Vậy là bước thiết lập môi trường phát triển đã xong, từ đây bạn có thể phát triển các dự án của bạn trên nền này.

Tổng hợp một số lưu ý:

 • Khi tải ESP-IDF Installer các bạn nhớ chọn Online installer (tính đến ngày 06-06-2021) vì ESP32-C3 hiện tại chỉ hỗ trợ ở branch master
 • Các bạn nhớ lưu lại đường dẫn esp-idf (nên lưu vào đường dẫn không dấu và không có dấu cách)
 • Mặc định ESP32-C3 sẽ được build với Revision 3. Vì thế một số phiên bản ESP32-C3 cũ hơn (V2/V1) sẽ không chạy được. Cần đổi Chip Revision trong menuconfig

5. Link

ESP8266

ESP8266 LUA NODEMCU

Module ESP12F

ESP32/ESP32S

Module ESP32S

ESP32 Ethernet LAN8720A Module

ESP32 NodeMCU

Module ESP32 WROOM 32

ESP32-C3

Module ESP32-C3S: Đây là dòng Module tương thích Pin với ESP32-WROOM32 và ESP32S

Module ESP32-C3F: Đây là dòng Module tương thích Pin với ESP12E/ESP12F

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3U

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3S